Warunki gwarancji na rowery

Warunki gwarancji i serwisu rowerów Gudereit

1. Gwarant, czyli Rower To Ja Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Kasztelańska 15,20-810 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000780311, REGON 383022832, NIP 7123385082 (zwana dalej jako „Gwarant”) określa w niniejszym dokumencie zasady udzielania gwarancji jakości na sprzedawane rowery marki Gudereit.

2. Niniejsze warunki gwarancji stanowią oświadczenie gwarancyjne Gwaranta, o którym mowa w art. 557 Kodeksu cywilnego.

3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Gwarant udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 1 (jednego) roku, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest dokonanie w okresie gwarancji odpłatnych przeglądów wskazanych szczegółowo w karcie serwisowej dołączonej do dokumentu sprzedaży rowera. Przegląd może zostać wykonany wyłączenie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych, których lista znajduje się na stronie rowertoja.pl/punkty-serwisowe

5. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie dla klienta. Po upływie okresu gwarancji Gwarant zaleca dalsze regularne dokonywanie odpłatnych serwisów, jak wskazane w Karcie Serwisowej w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

6. Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu roweru u Gwaranta oraz oryginału Karty Serwisowej.

7. W razie stwierdzenia wady roweru, uprawniony z gwarancji proszony jest w celu skorzystania z gwarancji o dostarczenie roweru do wybranego przez siebie Autoryzowanego Punktu Serwisowego wraz z kopią dokumentu sprzedaży oraz oryginałem Karty Serwisowej.

8. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do zadbania o to, aby dostarczany do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

9. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji uprawniony z gwarancji proszony jest o wskazanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu kontaktowego.

10. Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy, o sposobie rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego wraz z uzasadnieniem decyzji, klient zostanie poinformowany mailowo lub pisemnie.

11. Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane przez:
11.1. samodzielną, niewłaściwą naprawę roweru przez klienta,
11.2. wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne roweru, zarysowania, ubytki lakieru, wgniecenia i ubytki,
11.3. przeróbki konstrukcyjne, modyfikacje ramy,
11.4. uszkodzenia będące następstwem wypadków, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania roweru, błędów w technice jazdy, skoków, czy akrobacji, w trakcie których mogło dojść do nadmiernych obciążeń ramy lub jej zarysowań, czy innych uszkodzeń, chyba że dany model roweru był do tego typu aktywności przeznaczony,
11.5. uszkodzenia będące następstwem niewłaściwego momentu dokręcania,
11.6. nieprawidłową instalację dodatkowych elementów na rowerze niedokonaną przez Sprzedawcę albo Autoryzowany Punkt Serwisowy Gwaranta,
11.7. niewłaściwy sposób przechowywania roweru, jego obsługi, brak konserwacji według dołączonych instrukcji, niedokonywanie obowiązkowych serwisów jak wskazane w Karcie Serwisowej.

12. Gwarancja nie obejmuje także:
12.1. usterek, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa,
12.2. naturalnego zużycia materiałów i elementów roweru w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia, kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego),
12.3. zużycia elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki),
12.4. zużycia linek i pancerzy,
12.5. zużycia żarówek.

13. Do napraw gwarancyjnych nie należy likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

14. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany elementu roweru na nowy, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Gwarant usuwając usterkę roweru ma prawo do zastąpienia elementów użytych w rowerze elementami równorzędnymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych. Decyzja ta należy wyłącznie do Gwaranta.

15. W przypadku uznania przez Gwaranta, że wada roweru nie jest możliwa do usunięcia, Gwarant może dokonać wymiany roweru na nowy, a jeśli dany model roweru nie jest już dostępny w ofercie handlowej – na nowy rower o zbliżonych właściwościach i cenie w porównaniu do wadliwego. Decyzja ta należy wyłącznie do Gwaranta.

16. Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta wygasa z chwilą dokonania zmian konstrukcyjnych w rowerze, jak i nie wykonywania terminowo odpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zgodnie z Kartą Serwisową, jak i nie dokonywania przez uprawnionego z gwarancji wymaganych okresowych przeglądów jak wskazane w Karcie Serwisowej.

17. Niniejsze warunki gwarancjisą dobrowolnym oświadczeniem Gwaranta i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów Kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

18. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym dokumencie są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

Lublin, dnia 15.02.2020 roku.

Karta Serwisowa – wzór formularza.